Jakie progi alarmowe powinny mieć detektory tlenku węgla w halach garażowych?
Na jakiej podstawie wyznaczane są progi alarmowe urządzeń detekcji tlenku węgla w garażach? Czy jest jakieś urzędowe potwierdzenie prawidłowości takich progów?

W Polsce poziom niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla w garażach wyznaczany jest na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. W odniesieniu do tlenku węgla mamy tam wskazane stężenia wagowe:
NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 8-godzinne) na poziomie 23 mg/m3 oraz
NDSCh (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 15-minutowe) 117 mg/m3.

Powyższymi wartościami kieruje się SANEPID przy odbiorze instalacji detekcji CO w garażu. Nie należy bowiem zapominać, że system detekcji jest częścią wentylacji bytowej garażu i podlega odbiorowi SANEPIDu.

Oprócz powyższych zaleceń wynikających z Rozporządzenia funkcjonuje również nieobowiązkowa norma PN-EN 50545-1 definiująca wymogi dla detektorów, w tym również progi alarmowe dla detekcji tlenku węgla w garażach na poziomach alarmowych: 30/60/150ppm.

Ponieważ wskazania sensorów w detektorach gazów opierają się na proporcji cząstek gazu do pozostałych cząstek w atmosferze, należy jednostkę wagową mg/m3 z wyżej wymienionego rozporządzenia przeliczyć na objętościową ppm. Wspomniana norma podaje przelicznik dla tlenku węgla w temp. 0 st. C: 1mg/m3=0,8ppm. Oznacza to, że próg NDS z rozporządzenia to 18,4ppm na detektorze, a próg  NDSCh to odpowiednio 93,6ppm . Ze względu na wyższą od normatywnej temperaturę otoczenia w garażach oraz tolerancję pomiaru progi alarmowe w urządzeniach zaokrąglane są w górę. Tak ustalone  progi alarmowe dla urządzeń detekcji stosowanych w halach garażowych stosowane są od wielu lat, a ich prawidłowość potwierdzona została wielokrotnie przez SANEPID podczas odbiorów instalacji detekcji CO. Pierwszy próg alarmowy to zwykle 20-30ppm (odpowiednik NDS), drugi próg to 80-100ppm (odpowiednik NDSCh). Praktykuje się czasem również trzeci próg na poziomie 100-150ppm.
Powyższe poziomy stężeń stanowią podstawę wyznaczania standardowych progów alarmowych w detektorach wielu producentów.  W przypadku dobierania progów wyższych, niż zalecane należy liczyć się z ryzykiem braku odbioru i konieczności zmiany nastawy progów alarmowych, co naraża inwestora lub też  wykonawcę  na dodatkowe – niepotrzebne – koszty związane albo z koniecznością  demontażu urządzeń i odesłania ich do ponownej kalibracji albo – w wariancie najmniej pesymistycznym – z wizytą serwisu na obiekcie w celu przeprogramowania urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *